TOPSET TOPSET, Hollého ul. 2063/25B, 900 31 STUPAVA, Tel.: 02/6593 5798, Tel./fax.: 02/6593 4209
e-mail: topset@topset.sk, www.topset.sk

TOPSET versus...

Porovnanie elektronických služieb a informačných systémov pre správu cintorínov firmy TOPSET a riešení od iných dodávateľov


Aplikačný program GIS* WinCITY Cintorín© a internetový portál www.cintoríny.sk** od firmy TOPSET versus iné riešenia. To je častá otázka zákazníkov, hľadajúcich optimálne programové vybavenie a elektronické služby pre správu cintorínov. Zásadný rozdiel napriek podobným výsledkom (z pohľadu zákazníka) je vo zvolenom technickom riešení programov, spôsobe zverejňovania dát na internete a bezpečnosti dát. Aby ste si mohli vytvoriť svoju vlastnú predstavu o použiteľnosti a funkčnosti jednotlivých riešení pre vaše špecifické potreby, uvádzame v ďalšom porovnanie oboch alternatív. Doporučujeme však tiež v záujme získania čo najobjektívnejších informácií prezrieť si pred vaším rozhodnutím aj demo verzie programov, nechať si ich osobne prezentovať, vysvetliť funkcie a prekonzultovať podporu, servis a služby. Tiež je dôležité posúdiť možnosti, dizajn a funkcie internetových portálov dodávateľov. Tieto vás budú sprostredkovane navonok reprezentovať nielen u nás, ale aj v zahraničí. Dôležité sú aj referencie od iných zákazníkov, médií, schopnosť firiem reagovať na požiadavky. V neposlednom rade je rozhodujúca aj cena, tradícia a pozície dodávateľských firiem na trhu.

Pozn.:
* Geografický Informačný Systém
** Oficiálny portál slovenských cintorínov


•      Riešenie firmy TOPSET


Zákazník má po inštalácii na počítač k dispozícii program GIS WinCITY Cintorín© (program je fyzicky umiestnený v počítači zákazníka alebo v jeho počítačovej sieti), s programom môže pracovať nezávisle na pripojení na internet. Vybrané dáta môže kedykoľvek zverejniť online (v reálnom čase) na portáli www.cintoriny.sk, ktorého prevádzkovateľom a správcom je firma Topset.

Program GIS WinCITY Cintorín©

Program GIS WinCITY Cintorín© obsahuje databázu všetkých dôležitých údajov o zomrelých a nájomcoch (v zmysle znenia Zákona o pohrebníctve č.470/2005 Z.z.), editovateľnú digitálnu mapu cintorína (možnosť dokresľovať hroby) a databázu fotografií náhrobkov. Možnosť zadávať údaje je rozšírená o množstvo ďalších položiek, ktoré môžu používateľovi pomôcť v komunikácii s nájomníkmi, uľahčiť a zjednodušiť kontrolu písomného styku, uzatvorených zmlúv a pod. Program je založený na cca 17 ročných skúsenostiach z vývoja tohoto a ďalších 13 programov pre obecné a mestské úrady.

Zákazníkov určite neprekvapí intuitívne a jednoduché ovládanie programov, ktoré je v programoch od firmy TOPSET štandardom. Práca s digitálnou mapou je rýchla, pohotová, s okamžitou odozvou. Týka sa to aj vytvárania zoznamov, hľadania zomrelých, nájomcov a pod. Po nainštalovaní zostáva zákazníkovi program v zmysle licenčných podmienok natrvalo, aj keď si prípadne nebude ďalej platiť ročné aktualizačné poplatky. Sofistikované metódy tvorby zoznamov a hromadnej korešpondencie, interaktívny generátor čísiel zmlúv a prepracované metódy archivácie dát vás presvedčia o kvalitách programu.

Posledná verzia programu je v prevádzke u stoviek používateľov už od roku 2006, je dostatočne overená, odskúšaná a priebežne aktualizovaná. Dôležitým aspektom je skutočnosť, že žiadne citlivé dáta o nájomcoch (osobné údaje, adresy, platby, zmluvy a pod.) sa nemôžu dostať pri dodržaní základných bezpečnostných opatrení z programu von mimo počítač. Keďže práca s programom je úplne nezávislá od siete internetu, nemôžu z neho uniknúť žiadne dáta (pri odpojenom internete). Používateľ môže až na základe svojho rozhodnutia posielať na internetový portál www.cintoriny.sk len zverejniteľné údaje a zvoliť si, ktoré konkrétne údaje budú zverejnené. A tiež nemusí dáta posielať priamo zo svojho počítača (ak nie je pripojený na internet), ale napr. aj sprostredkovane cez iný počítač, do ktorého sa pošlú dáta emailom alebo vložia cez médiá - CD, USB kľúč a pod. Používateľ si tiež sám podľa potreby archivuje dáta a zabezpečuje ich úschovu.

Internetový portál www.cintoriny.sk

Na zobrazovanie dát, fotografií a digitálnych máp cintorínov z programu GIS WinCITY Cintorín© na iternete vyvinula firma Topset unikátny portál www.cintoriny.sk. Tento informačný portál slúži ako komunikačné rozhranie pre vzdialených používateľov internetu na celom svete. Umožňuje prístup k vybraným dátam zverejnených cintorínov.

Ďôležitou funkciou portálu je napr. možnosť nájsť zomrelého podľa priezviska a mena na všetkých cintorínoch, ktoré sú v databáze portálu (státisíce záznamov) a nie len na jednom vybranom cintoríne. Táto funkcia je užitočná napr. pre geneaologické účely, hľadanie vzdialených príbuzných, predkov a pod.

Ďalšími zaujímavými funkciami pre správcov cintorínov je verifikácia platieb nájomného za hrobové miesta, generovanie zoznamov zosnulých v nezaplatených hroboch. Originálna služba - položenie kytíc, vencov, skulptúr a zapálenie sviečok na virtuálnej mape cintorínov a zanechanie odkazov si našla svoje miesto ako vyhľadávaná funkcia pre návštevníkov internetu, ktorí si aspoň takouto sprostredkovanou formou môžu na diaľku uctiť svojich blízkych.

Na internetovom serveri sú umiestnené len vybrané dáta, ktoré sú prístupné všetkým používateľom internetu. Nehrozí žiaden únik citlivých dát zo servera od poskytovateľa virtuálneho priestoru z jednoduchého dôvodu - citlivé dáta na serveri nie sú vôbec fyzicky umiestnené. Aj keby teoreticky boli všetky dáta zo serveru úplne odstránené, dajú sa opäť obnoviť jednoducho z počítačov zákazníkov a budú opäť aktuálne.


•      Riešenia iných firiem


Na tomto mieste porovnávame programy a služby firmy TOPSET len s programami a službami iných firiem, ktorých riešenia sú založené na poskytovaní programu pre správu cintorínov a prístupu k dátam zo vzdialeného servera po internetovej sieti.

V tomto prípade sú na serveri dodávateľskej firmy (mimo sídla zákazníka) umiestnené všetky dáta zákazníka ako aj obslužný program. Dodávateľské firmy nemusia byť totožné s firmami poskytujúcimi miesto pre dáta zákazníka a program na serveri (tzv. webhosting). Servery so všetkými dátami a programom môžu byť v niektorých prípadoch umiestnené dokonca aj mimo územia SR. Zákazník nemá vo svojom počítači od dodávateľskej firmy nainštalovaný spravidla žiaden program, s ktorým by mohol pracovať, ak nemá prístup na internet. Dodávateľ mu poskytne len možnosť pripojiť sa na svoj alebo zmluvný server a pracovať v zdieľanom aplikačnom programe. Po internete sa musia na server z princípu tohoto riešenia posielať kompletne všetky údaje o zomrelých, nájomcoch (aj osobné), platbách, zmluvách, fotografie a pod. Tieto údaje zostávajú stále uložené na serveri dodávateľa (alebo jeho zmluvného partnera). Dodávateľ by mal zabezpečovať aj ochranu a zálohovanie zákazníkových dát. Ochrana dát (zabezpečenie, zálohovanie) by v tomto prípade mala byť tiež aj zmluvne podložená t.j. minimálne ktorou organizáciou sa zabezpečuje, v akých časových intervaloch, na aké médiá, ako sú dáta chránené pred únikom alebo zneužitím nepovolanými osobami a pod.. Dodávateľ umožňuje návštevníkom internetu prostredníctvom portálu pripojiť sa na server a prezerať si na internete dáta, mapy a fotografie, vyhľadávať zomrelých alebo hroby. Niektoré riešenia umožňujú návštevníkovi internetu vložiť aj odkaz alebo položiť kyticu, zapáliť sviečku, ale nie na virtuálnej mape cintorína. Rozsah zverejnených údajov je spravidla obmedzený na iniciály zomrelých - titul, meno, priezvisko, rodený, dátum narodenia, úmrtia, uloženia, fotografiu náhrobku, digitálnu mapu, fotografiu zomrelého a odkaz, príp. ortofotomapu. Nie všetky riešenia však dávajú k dispozícii návštevníkom všetky uvedené údaje a služby.

Práca s programami tohoto typu je z dôvodov rýchlosti pripojenia na internet spravidla pomalšia ako s programami umiestnenými priamo v počítači alebo na sieti zákazníka. Rozdiely môžu byť evidentné hlavne pri vytváraní zoznamov, prezeraní a posune veľkých máp, pripojení sa na samotný program, vyhľadávaní veľkých objemov dát atď. Používateľ (zákazník) si musí byť vedomý tiež toho, že umiestnenie citlivých dát aj osobného charakteru spravidla na (pre neho) neznámom internetovom serveri predstavuje vyššie riziko úniku relevantných dát ako v prípade, keď sú dáta umiestnené na lokálnom počítači alebo lokálnej sieti zákazníka s obmedzeným vonkajším internetovým prístupom na počítač, alebo obmedzeným prístupom nepovolaných osôb k dátam. Na prácu s programom TOPSET umiestneným v počítači zákazníka nie je nutné mať stále pripojený internet. Internet sa pripája len pri aktualizácii dát na portáli. Citlivé dáta môžu uniknúť zo servera priamo cez internetovú sieť buď krádežou - hackermi, alebo insajdermi (zamestnancami poskytovateľa webhostingu, nepovolanými osobami). Následne môžu byť zneužité zverejnením na inom internetovom portáli a pod. Toto riziko sa nikdy nedá úplne vylúčiť, stáva sa aj veľkým firmám a vládnym inštitúciám a je ovplyvnené technickými a personálnymi možnosťami dodávateľa, alebo jeho zmluvného poskytovateľa web hostingu.