Overenie platieb


Na portáli si môžete jednoducho overiť, či je alebo nie je zaplatené nájomné za akékoľvek špecifikované hrobové miesto na vybranom cintoríne. Nepotrebujete heslo, ani sa prihlasovať. Hrobové miesto môžete špecifikovať zadaním čísla, priezviska a mena zomrelého, prípadne len kliknutím na písmeno abecedy. Zobrazí sa stav platby (nájomné za hrobové miesto zaplatené do termínu ..., alebo nájomné nezaplatené) spolu s údajmi o čísle hrobu, mene a priezvisku zomrelého a ďalšie doplnkové údaje týkajúce sa hrobu, vrátene jeho polohy na digitálnej mape cintorína a kontaktov na správu cintorína.


Portál ponúka tiež možnosť zverejniť pre vybraný cintorín samostatné abecedné zoznamy všetkých zomrelých s údajmi o čísle hrobu, priezvisku a mene, za ktorých hroby nebolo k aktuálnemu dátumu zaplatené nájomné.


Údaje o platbách sa aktualizujú v skúšobnej prevádzke raz týždenne v sobotu, v riadnej prevádzke sa budú aktualizovať minimálne raz denne.


Krátky návod


Na pravej strane v tabuľke Overovanie platieb nájomného a nezaplatených hrobov zapíšte názov obce alebo mesta do okienka položky Obec/mesto. Kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa položka Cintorín s rozbaľovacím menu. Rozbaľte menu a vyberte požadovaný cintorín nachádzajúci sa vo zvolenej obci alebo meste. Ďalej si prezrite alternatívy Alt.I, Alt.II, Alt.III filtrovania a výberu údajov zomrelých a hrobov v ponuke Filtrovať podľa. Zvoľte jednu z nich a vyplňte príslušné položky.


AltI. Filtrovať podľa: Zomrelých


Alternatíva I poskytuje možnosť overiť platbu nájomného za hrobové miesto na základe identifikácie hrobu podľa priezviska a mena zomrelého (zomrelých) pochovaných v danom hrobe. Zapíšte do príslušných položiek priezvisko a meno hľadaného zomrelého v hrobe, ktorého platbu nájomného chcete verifikovať. Po zapísaní prvého písmena do okienka položky Priezvisko alebo Meno sa prestanú zobrazovať v Alt.II a Alt.III okienka pri názvoch jednotlivých položiek. Do položky Priezvisko je treba zapísať buď najmenej dve písmená, alebo aspoň jedno písmeno do položky Priezvisko a jedno písmeno do položky Meno. Priezvisko a meno treba zapísať čo najpresnejšie a najúplnejšie (aj s diakritikou). Ak neviete presné priezvisko a meno zomrelého, zapíšte do príslušných okienok aspoň ich skrátené tvary. Ďalej kliknite na tlačidlo Hľadať. Program zobrazí v tabuľke Výsledky vyhľadávania abecedný zoznam zomrelých, ktorých priezviská a mená spĺňajú zadané kritériá hľadania. Zoznam môže byť aj pomerne rozsiahly (limit je 300 riadkov) a priezvisko a meno zomrelého je treba v ňom dohľadať aj podľa čísla hrobu (ak je vám známe). Prípadne kliknite na priezvisko a meno zomrelého, zobrazí sa následne formulár hrobu s ostatnými údajmi - dátumy, foto a pod. a ostatnými zomrelými pochovanými v hrobe. Ak chcete hľadať iné priezvisko a meno, alebo zvoliť iné kritériá, vymažte pôvodne zapísané priezvisko a meno kliknutím na tlačidlo Reset. Priezvisko a meno sa vymažú, začnú sa zobrazovať ostatné okienka položiek v Alt.II a Alt.III. Predtým zapísané položky Obec/mesto a zvolený cintorín sa však budú naďalej zobrazovať bez zmeny.


Alt.II. Filtrovať podľa: Čísla hrobu


Alternatíva II poskytuje možnosť overiť platbu nájomného za hrobové miesto na základe identifikácie hrobu podľa čísla hrobu. Vyplňte v Alt.II arabskými číslicami položky Sekcia, Chodník (rad) a Číslo. Po zapísaní prvej číslice do niektorého okienka z položiek Sektor, Chodník (rad) alebo Číslo sa prestanú zobrazovať v Alt.I a Alt.III okienka pri názvoch jednotlivých položiek. Ak nie je cintorín rozdelený do sektorov, prípadne neexistuje ani chodník (rad), potom nechajte príslušné okienka nevyplnené (nezapisujte do nich nuly). Kliknite na tlačidlo Hľadať. Zobrazí sa zoznam s priezviskami a menami zomrelých, číslami hrobov a stavmi platieb nájomného za hrobové miesta. Ak chcete hľadať iné číslo hrobu, alebo zvoliť iné kritériá, vymažte pôvodne zapísané číslo hrobu kliknutím na tlačidlo Reset. Číslo hrobu sa vymaže, začnú sa zobrazovať ostatné okienka položiek v Alt.I a Alt.III. Predtým zapísané položky Obec/mesto a zvolený cintorín sa však budú naďalej zobrazovať bez zmeny.


Alt.III. Filtrovať podľa: Písmena (začiatočného písmena priezviska zomrelých)


Alternatíva III poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom vytvoriť zoznamy hrobových miest, za ktoré nebolo zaplatené nájomné. Kritérium pre filtrovanie je začiatočné písmeno priezviska zomrelých, pre ktorých chcete overiť platbu. Kliknite v riadku s veľkými písmenami abecedy na požadované písmeno. V tabuľke Výsledky vyhľadávania sa zoradia podľa abecedy priezviská a mená zomrelých s číslami hrobov, za ktoré nie je k aktuálnemu dátumu zaplatené nájomné. V Alternatíve III sa zobrazujú vždy len nezaplatené hroby. V dolnej časti obrazovky sa môžete kliknutím na číslo stránky presúvať medzi jednotlivými stránkami zoznamu. Zoznamy zmeníte kliknutím na iné písmeno abecedy. Ak chcete zvoliť iné kritériá, deaktivujte funkciu Alt.III kliknutím na tlačidlo Reset.